Thursday, August 25, 2016

Nha Trang thi hành quy tắc ứng xử du lịch

Nha Trang thi hành quy tắc ứng xử du lịch. UBND thành phố Nha Trang đã thi hành quy tắc ứng xử du lịch trong thành phố, nhằm mục đích hình thành các hành vi văn minh của nhân viên làm việc trong ngành du lịch địa phương và đề nghị các hành vi xấu của khách du lịch. Theo đó, mã xác định quy định về chung tiến hành, tiến hành một trong những chính quyền địa phương.

Nha Trang thi hành quy tắc ứng xử du lịch